När svartkonstböcker nämns i domstolarnas protokoll får man ofta veta att vederbörande har fått den av en djäkne eller annan kringresande person. Så är fallet även här. Boken får dock en underordnad betydelse. Här intresserar i första hand tiggarens berättelse och levnadsöde.

framhades här utur konungens fängelse en tiggare vid namn Johannes Nicolai Brunvicersis som i tre år haver givit sig ut för en dumbe och kunnat likväl tala och gångit under det skenet och talat hade och profossen funnit hos honom en svartebok vart och berättat att han hade hotat en man där vid Kopparberget att han skulle komma hans gård till att stå uti ljusan låga, om han icke ville fördölja med honom att han kunde tala. Tå blev han först tillfrågat vadan han var kommen och var han haver varit och vandrat. Svarade han, jag är en Brunvicensis och kom dädan anno 1612 till Köpenhamn och där tjänte jag hos en mjölnare uti 1 ½ år sedan var jag en
tid en tiggare, drog ifrån Köpenhamn till Helsingör och hade mitt tillhåll i
ett härbärge som heter Gyllene Kalv, Dädan drog jag till Lund och tjänte hos en köpman uti 1 ½ år vid namn Mårten Hermansson. Sedan blev jag åter en tiggare och vandrade uti dessa städer, Rotneby, Engelholm, Halmstad, Warberg, Laholm, Nylös, Uddewal, Fredriksstad, Upslo och för 3 år sedan sade han då kom jag till Brätte i Sverige och vandrade uti dessa städer, Nylös, Gamlelös, Lidköping, Mariestad, Philipstad, dädan drog jag till Järnbergsslagen och kom så hit till Kopparberget och hava en tid varit hos Mårten i Lusbo i Bjursås socken. Sedan blev han tillfrågat huru länge han hade gjort sig till en dumbe. Svarade han uti 3 år. Blev han tillfrågat huru länge han hade haft den onda boken och huru han henne hade bekommit och om han kunde bruka henne. Svarade han , jag haver haft henne i tre år och fick henne av en djäkne andrea Ericii vid namn i Ryye i Holme socken en halv mil ifrån Brätte och haver henne ofta igenom läsit men kan intet bruka henne. Blev han tillfrågat vi han hade så gjort sig till en dumbe, sade han ” der dijffel het mig vanfört aber ich hasst das gott und seine grote
gute willen went mit die sund urgeben. Svarades att man skulle låta hänga upp honom. Tå svarade han ”Ich bin gott en dodt schuldig was ich hent betzald manet er morgen mist. Sent. Blev profossen tillsagt att han skulle leda honom till Landsherren Carl bonde och honom sägas att han skulle låta skriva till konungen om honom och där förinnan förvaras i fängelset

Västerås domkapitel 1621