Lägersmål meddelas frekvent i 1600-talets domböcker. De inblandade avstraffades vid häradstingen och i sockenkyrkan och vid upprepade
förseelser ställdes de också inför domkapitlet för ytterligare avstraffning. I
huvudsak rörde det sig om drängar och pigor eller bönder och deras hustrur. Mer sällan ser man personer ur de högre stånden vid skranket. Vid
Stockholms domkapitel redovisas dock ett fall där Kerstin Oxenstierna blir tvungen att redogöra för sina förehavanden innan hon blev gift med Nils Stake. Kerstin var dotter till Erik Oxenstierna av Eka och Lindö och Bengta Gera och Nils var son till Mauritz Stake till Råbäck och Anna Göransdotter. Äktenskapet mellan Nils och Kerstin skedde den 14 september 1595.

Ett drygt år senare, den 8 november 1596 vände sig häradshövdingen Nils Stake till domkapitlet i Stockholm och begärde att få skiljas från sin hustru. Det skäl han anförde var att hon var belägrad innan de ingick äktenskap. Nils berättar att ”han i bröllopsdagarna förnam att hon icke var jungfru”.
Kerstin bekände då att hennes bröders informator vid namn David hade
belägrat henne i Livland. Efter ett tag ändrar hon sin berättelse. Nu berättar
hon istället att en köpman, Hans Bornholm hade belägrat henne efter att ha givit henne en spegel ”och då var jag så liten att jag bar samma spegel in till min fader och moder och lät dem se den samma”. Hon berättade att det skedde det året då hustru Brita på Ängsö vigdes. Denna Brita Björnsdotter Bååt på Ängsö var gift med Christer Månesköld. När de gifte sig är inte känt men eftersom deras tidigast kända barn är född 1591 var Kerstin Oxenstierna som själv var född omkring 1578 knappast mer än i tolvårsåldern vid händelsen. Nils och Kerstin övernattade något senare i Tuna prästgård. Kerstin sov oroligt och när Nils frågade vad som fattades henne svarade hon ”min käre man jag beder eder i ville förlåta mig, jag haver än något att bekänna för eder”. Nu berättar hon att det i själva verket var Zackarias, en annan av hennes bröders informatorer som hade belägrat henne. Zackarias var för övrigt närvarande vid Nils och Kerstins bröllop. Första gången lägersmålet skedde var då hon med sina föräldrar senast reste från Livland. När modern på båten födde barn fick hon tillfälle att umgås närmare med Zackarias. Deras förhållande fortsatte och upptäcktes även av föräldrarna som agade henne. Kerstin bekände slutligen att Zackarias var den ende hon hade legat med och hon hade beskyllt de andra därför att hon hade varit rädd för att bli mördad av Zackarias.

Hur ställde sig då domkapitlet till den av Nils Stake begärde skilsmässan? Efter hennes bekännelse hade Nils bevekat sig och tagit tillbaka henne genom att avla barn med henne och sedan fört henne till Råbäck och sin släkt. Dagen efter rannsakningen gav domkapitlet sitt utslag; ”Vi kunna icke finna någon skäl till skilsmässa eder emellan, ty I hava upptagit henne till ära, avlat barn med henne och i alla måtto hävdat henne som emellan
äktefolk ske plägar, .. därför för gud och hans församling äktefolk och det gud
haver sammanfogat skall ej heller någon människa åtskilja”

Kerstin erkände slutligen endast lägersmålet med Zackarias. Hon var vid det tillfället kanske bara femton år gammal. Det är dock, med tanke på de
detaljerade berättelserna, inte otroligt att hon redan som barn utnyttjades
sexuellt av de personer hon först nämnde. Till skillnad från ofrälse levde hon i en värld som i många stycken stod över både världslig och kyrklig rätt. Så länge man höll kunskapen om övergreppen inom familjen skadades varken familjens rykte eller enskilda personers.

Likt andra blev även Kerstin avstraffad. Den 23 februari 1597 beslutade domkapitlet att hon skulle stå naken för kyrkodörren och hålla ris i handen för att därefter intagas i församlingen. Det framgår dock inte vilken kyrkodörr som avsågs. Möjligen vid Storkyrkan i Stockholm men mer sannolikt skedde detta under mer privata förhållanden. Till exempel vid en gårdskyrka.

Stockholms domkapitel 8 november 1596